Основнa школa ,,Димитрије Туцовић" Чајетина

 

Локални међусекторски протокол о превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Чајетина

Студија за израду предлога измене политика у регулативи и пракси у примени асистивних технологија

Закони и правилници

Закон о основама система васпитања и образовања
Закон о основној школи
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за 2018/2019. годину
Статут
Годишњи програм рада за школску 2018/2019. годину
Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину
Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о организацији и систематизацији
Правилник о полагању испита
Правила понашања у школи
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у школи
Правилник о стручном усавршавању унутар установе
Правилник о јавним набавкама

 

Летопис школе

Школска 2012/2013.
Школска 2013/2014.
Школска 2014/2015.

 

Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2016. годину
Финансијски извештај за 2017. годину
Финансијски извештај за 2018. годину

 

Образовни стандарди

Образовни стандарди за крај обавезног образовања
Српски језик

Математика
Биологија
Географија
Историја
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање

Обрасци за ИОП

Образац ИОП
Образац Процена степена остварености исхода који су дефинисани у оквиру ИОП-а. 

Насловна | Историјат | Новости | Управа | Запослени | Документа | Галерија | Контакт
Copyright© OШ,,Димитрије Туцовић" Чајетина Тим за израду сајта